Huisregels Beemster School voor Meubelmaken

 

Vooraf:
Deze regels worden aan het begin van een cursus en/of opleiding ter kennis gesteld aan (potentiele) cursisten en gevraagd te ondertekenen voor akkoord voor aanvang van de cursus en/of opleiding.

Inschrijven :
Inschrijving kan digitaal via een inschrijfformulier op de website. Met het inschrijven verbindt u zich voor de gehele duur van de cursus en/of het opleidingstraject. Inschrijving vindt plaats tot 1 week voor aanvang van de cursussen en/of opleiding. Cursussen en/of opleiding gaan alleen van start bij voldoende deelname. Na inschrijving heeft u 14 dagen bedenktijd, en kunt u zich kosteloos afmelden.

Plaatsing:
Bij inschrijving voor een cursus en/of opleiding wordt een eerste en tweede voorkeur voor plaatsing op een dagdeel gevraagd. Indien deze voorkeuren niet mogelijk zijn wordt met de cursist een plaatsing op een ander moment besproken. Plaatsing is op volgorde van aanmelding. Binnen 2 weken voor aanvang wordt de cursist geïnformeerd over haar of zijn plaatsing. Wanneer een cursus vol is plaatsen wij de cursist op een wachtlijst en komt deze in aanmerking voor plaatsing zodra er een nieuwe cursus of een nieuw opleidingstraject start.

Verhindering:
Als een cursist aan het begin van de cursus aangeeft meer dan 1 x niet aanwezig te kunnen zijn, dan verzoeken wij om aan de cursus om het volgende kwartaal deel te nemen. Het programma van een cursus is zo opgebouwd dat de leerdoelen niet gehaald kunnen worden bij afwezigheid van meer dan 1 keer. Wanneer een cursist een keer verhinderd is wordt verwacht dat deze het tijdig doorgeeft aan de administratie van de school. Een gemiste les kan op een ander moment  en bij een andere groep worden ingehaald indien er plaats is, binnen de periode van 10 weken van de betreffend les cyclus.

Lestijden:
De tijdstippen waarop les wordt gegeven vallen op verschillende dagdelen per week. Deze worden op de website van de School aangegeven. De ochtenden zijn van 9.00 tot 12.00 uur. De middagen zijn van 13.30 tot 16.30 uur. De avonden zijn van 19.00 tot 22.00 uur. Deelnemers zijn welkom vanaf 15 minuten voor aanvang van een les.

Excursies:
Excursies en speciale activiteiten worden op verschillende momenten aangeboden. Zij worden ruim van te voren aangekondigd. Per excursie of activiteit kan een passende bijdrage in rekening worden gebracht in en na overleg met deelnemers.

Kosten:
De kosten verschillen per cursus en/of opleiding. Deze verschillen zijn gebaseerd op benodigde bezetting van medewerkers, het gebruik van machines, gereedschap en materiaal.

Materialen en gereedschap:
Materiaal en gereedschap zijn inclusief, tenzij anders vermeld.

Roken:
Roken is in de werkruimten en directe buitenruimte niet toegestaan.

Veiligheid:
Het is verboden om in de school onder invloed te zijn van alcohol en drugs. Bij twijfel over veiligheidsaspecten i.v.m. medicijngebruik wordt deelnemers verzocht arts of apotheek te raadplegen. Het is aan te raden om in de cursusruimten werkkleding en stevige schoenen te dragen. Het dragen van hand- en armsieraden is niet toegestaan. Op aanwijzing van de docent of assistent worden gehoor- en gezichtsbeschermers en handschoenen gedragen. Deze zijn in de cursusruimten aanwezig.

Wijziging persoonlijke gegevens:
Veranderingen in persoonlijke gegevens moeten doorgegeven worden aan de administratie.

Privacy:
A ) De gegevens van de cursisten worden opgenomen in een gegevensbestand. Dat bestand wordt gebruikt voor de verwerking van de financiële administratie, evaluatiemomenten tijdens de opleiding en onze informatie per e-mail over onze activiteiten. Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit strikt noodzakelijk is ten behoeve van de uitvoering van de opleiding en na toestemming van de cursist.
B ) Eenieder die vanuit de school betrokken is bij de uitvoering van de opleiding en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij/zij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan.
C ) Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Afmelding:
Bij afmelding 3 weken voor aanvang van de cursus en/of opleiding vind restitutie plaats van het betaalde cursusgeld met aftrek van € 15,00 aan administratiekosten.  Wanneer die afmelding 1 week voor aanvang plaats vindt 50% restitutie plaats met aftrek van € 15,00 administratiekosten.

Bij afmelding binnen1 week voor aanvang en het tussentijds stoppen met de cursus wordt geen geld terug betaald. Bij afmelding veroorzaakt door langdurige en ernstige ziekte kan men een verzoek tot restitutie indienen bij de directie. Restituties worden binnen 30 dagen na afmelding uitgevoerd.

Aansprakelijkheid:
De Beemster School voor Meubelmaken en de medewerkers zijn niet aansprakelijk voor diefstal, (lichamelijke) schade en/of vermissing van eigendommen van cursisten die zich in het gebouw of terrein van de School bevinden.

Auteursrecht:
Het auteursrecht van het lesmateriaal berust bij de Beemster School voor Meubelmaken. Het is niet toegestaan het op een andere manier te gebruiken dan binnen het opleidingsprogramma van de Beemster School voor Meubelmaken.

Klachten:
Cursisten kunnen klachten melden bij de directie van de Beemster School voor Meubelmaken. De ontvangst van de klacht wordt binnen 7 werkdagen bevestigd. De directie van de School zoekt binnen een termijn van een maand naar een voor beide partijen te accepteren oplossing. Indien dat niet mogelijk is kan de klacht met voorstel voor oplossing voorgelegd worden aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris doet binnen een maand nadat zij de klacht ontvangen heeft een voor beide partijen bindende uitspraak.
Indien er meer tijd nodig is om de klacht te behandelen wordt de klagende partij daarvan binnen een week, na de hier gestelde perioden, gemotiveerd in kennis gesteld. Tevens zal een schatting gegeven worden over de termijn waarbinnen uitsluitsel wordt gegeven. De onafhankelijke klachtenfunctionaris is mevrouw M. Neelen te bereiken onder 06-18374168. Zij behandelt de klacht en de afhandeling vertrouwelijk. De klachten en de gegevens over de afhandeling worden bewaard voor een termijn van maximaal 5 jaar.

Tot slot:
Door ondertekening en overhandiging van de scholingsovereenkomst, waarvan deze regeling onderdeel uitmaakt, geeft u aan akkoord te gaan met deze regeling. De directie van de school houdt zich het recht voor informatie op de website te wijzigen. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Op alle rechtsverhoudingen tussen cursist en de Beemster School voor Meubelmaken is het Nederlands recht van toepassing. In die gevallen waarin deze regels niet voorzien beslist de directie.

Bijlage : Huisregels Beemster School voor Meubelmaken

Onderwerp: Opslaan gegevens cursisten.

De gegevens die wij voor de cursisten opslaan zijn : Voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en emailadres. De gegevens worden opgeslagen in een spreadsheet-bestand (Microsoft Excel) in ons computernetwerk. Dit is een intern netwerk en is niet verbonden met een zgn Cloud. Alleen door de directie gemandateerde medewerkers hebben toegang tot deze gegevens. De gegevens blijven 10 jaar bewaard op grond van onze ervaring dat relaties tussen school en cursisten langdurig zijn. Op verzoek van een cursist tot verwijderen van deze gegevens wordt binnen 7 dagen gehoor gegeven.